MAURI and WELCOME!!!

Explore here to see the rebranding OB

P R E S S - R E L E A S E

Te iti (booster dose) ibukia ake 60 te ririki ni waerake ao aika iai irouia aoraki aika aki ewewe, a tauraoi ni kiriniki nako. E kona n anaaki 5 namakina imwin am ka-2 ni iti ni kantatan
Image

O B - S E R V I C E S

Image ALT

Small Grant

Mwane ni buoka ibukin karikirake aika uarereke ake a kona n tibwaaki nakon rabwata aika a tia n tauaki mwia nte Tautaeka n aron aia botaki Unimwane, comminities, botaki n aine, botaki n aaro ao tabeua riki. Buoka aikai a kona n reke rinanon ana Aobiti Te Beretitenti ike a barongaaki aroia mai iai iaan kainibaire ake a riai ni bane ni iraki nanoia...
Image ALT

Disaster Relief Fund

Buoka ake a kona n reke nakoia te botannaomata n irekereke ma kanganga man bibitakin kanoan te bong. A taraaki iai kanganga aika karina man aki kantaningaaki man korakoran te ang buaka, keeran iabutin taari ao tabeua riki. A barongaaki aroia man ana aobiti te Beretitenti iaan kainibaire ake a riai ni iraki nanoia...
Image ALT

Gazettes

The gazette is an official government publication. Government uses it to publish acts and bills, regulations and notices in terms of acts. Instruments and legal notices are also published in the gazettes, these cover constitutional posts and public security orders...
Image

E nang raka boon te tine nte takataka nakon $4 nte kg n 2022

E a tia te Tautaeka ni Kiribati ni manga kakoroa nanon teuana ana babaire ae e rangi ni bubura iaon kataboroan karakaan boon te takataka man $2 nakon $4 n te kilo are e na moa bwainakina man te ririki ae e boou 2022.

N te kataumwane are e a tia ni kabwaataki n te Mwaneaba ni Maungatabu n te wiiki ae e nako ao e a tia ni kariaiakaki kabonganaan te mwaiti ni kataumwane ae $40 te mirion ibukin karakaan boon te takataka nakon $4 n te kilo ni moa man Tianuare 2022....read more

Get The KV20 (Kiribati Vision 2020)
The KV20 is Kiribati’s long term development blueprint for the period 2016-2036.

The Government of Kiribati’s vision is to promote a wealthy, healthy and peaceful nation through the sustainable development of its natural and human resources.

This development vision has been incorporated into its long term vision also known as the Kiribati 20-year Vision (KV20)