Katoka Meetera 2024 (Honours and Awards 2024)

  • Category: Terms
  • Hits: 275
Ratings
(1)

KATANOATA IBUKIN TE KATOKA METERA 2024

Nakoia Mataniwiin Aaro, Botakin n Aine, Ana Tabo ni Makuri Te Tautaeka, Kiraka n Abamwakoro, Botaki ake aki mena iaan Te Tautaeka, KCCI ao Bitineti ma Kambwana ao ai te bontanaomata ni kabane.

E kukurei ni katanoata ikai ana Aobiti Te Beretitenti bwa ea manga kauka butimaean booma ibukin Te Katoka Metera n te ririki aio 2024 man 20 n Meei ao n toki n 14 n Tuun 2024 ibukin manga rinanoaia iroun te Komitin.

E kakawaki karinakin am booma ibukin te aomata ae ko ataia bwa iai ana mwakuri ae a tia n karaoia ae kakawaki ibukin abara ae Kiribati bwa e na katokaki ana metera nte Turai aio. Te aomata aio e na riki bwa te banna ni katoto nakoia ara ataei ma ara roronrikirake ibukin kairan maeuia nakon ae raoiroi nakon taai aika ana roko.   

Booma ni bubuti a kona n bane n reke naba irouia Kauntira iaon aba, Ana Aobiti te Linnix ibukin Kiritimati ke ana Aobiti te Beretitenti i Bairiki.

Ibukin rongorongona ae bwanin ao kam kona n reitaki ma ana Aobiti te Beretitenti iaon namba n tareboon aika 75021183 ke 75021141. Ke nora ana facebook page are e na toka iai kabarabaraana.

Karekei ami application form ao kainibaire man links akana a oti inano:

>>>Nomination Form - Kiribati version                       >>>Kainibaire Ibukin te Katoka Metera

>>>Normination Form - English verssion                    >>>Criterias for Honours and Awards

Related Articles