Nang kateaki uoua riki taabo ni katantan ibukin buokan te mwamwananga

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Taabati 17 n Eberi 2022)---- E waaki ngkai te Tautaeka ni barongaa aron mwakurian te kateitei ibukin uoua taabo ni katantan aika a boou ake a na tauraoi ni kabonganaaki ibukiia bwatintia ake a na tauraoi n roko iaon Kiribati inanon taairake aikai iaon Tarawa ma Kiritimati. E kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa e tabe ngkai ni waaki baarongaan te mwakuri iaon taabo ake e na waaki iai te kateitei n reitaki ma onobwai aika a bubura n aron are e na tauraoi ni waaki n te Otintaai Outeero i Bikenibeu ao n reitaki naba ma teuana are e na kateaki i Tabwakea iaon Kiritimati. E mwanenaki katean taian quarantine centres aikai man ana buoka te Asian Development Bank n reitaki ma te Tautaeka ibukin buokan ana waaki iaon te COVID-19. N tian raoi taian baaronga ake a waaki n te tai aio ao e a waaki naba te mwakuri ni kateitei ibukin taabo ni katantan aika uoua aikai. E katautauaki bwa n tian taian kateitei aikai ao e na rawata riki te tabo ni katantan ibukin okiia kaain abara ao aomata ake a na buoka ana karikirake te Tautaeka ao ake a kan roko n neweaba iaon abara ao a bati riki. E ngae n anne ao n te tai aei ao e waaki moa te Tautaeka ni baarongaa aron te kaokioki ibukiia kaain abara ake a bae mwanangaia n okira Kiribati ni kaineti ma butin te Aoraki ae te COVID-19 ao ni kabonganaaki moa taabo aika aia auti ni matuu ataein te EBS ao ai te Sports Complex ibukin te katantan. ------------------ The Government of Kiribati will soon construct two new quarantine centers that will be used for inbound travelers from abroad who will be arriving in Tarawa and Kiritimati. The Ministry of Health and Medical Services affirms that construction plans are still in progress on the renovation, demolishing, and construction of a new building at the Otintaai Hotel together with the building of a new quarantine facility at Tabwakea village on Christmas Island. This project is funded by the Asian Development Bank. After completion of the construction plans, implementation on the constructions would commence very soon on the two new quarantine buildings. It is expected that upon completion of the two new buildings, Government would be able to facilitate and manage more flights from abroad for international passengers, Technical Assistants, tourists and many more to come to our shores. Meanwhile, the Government is currently arranging repatriation flights for all stranded nationals abroad using the EBS dormitories in Bikenibeu and the Sports Complex in Betio as temporary quarantine centers. ### For more info, contact: Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115 = 'tteabo' + '@'; addy16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115 = addy16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115 + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki'; var addy_text16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115 = 'tteabo' + '@' + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki';document.getElementById('cloak16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115').innerHTML += ''+addy_text16d2812f6f0a39eca1e03f1e6111e115+'';

Te kabanea ni bubura ni karikirake iaon te ran ibukin Tarawa Teinainano ma Betio, ae e bon waaki naba mwakuriana

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Taabati 17 n Eberi 2022) ----- E waaaki ngkai te Tautaeka rinanon te Botaki ibukin Mwakurian Karikirake ao Korakora (MISE) ni mwakuriia kanoan te karikirake ae te South Tarawa Water Supply Project ke te karikirake ibukin karokoan te ran nakoia aomata ni kabane iaon Tarawa Teinainano ma Betio. Aio bon te kabanea ni bubura ni karikirake ni waakinaki iaon Kiribati ma mwaitin te kataumwane iai ae USD$63.87 te mirion ke AUD$84,327,561 ao ni mwanenaki man te Green Climate Fund (GCF), ana Bangke ni Karikirake Atia (ADB), Bangken te Aonnaba (World Bank), te Global Environment Fund (GEF) ma a na mwaiti ae USD$4.59 te mirion ke AUD$6,059,259 ao ai bon te Tautaeka ni Kiribati. E oioi karaoan te karikirake aei ibukin kakoroan nanon ana motinnano te Tautaeka n reitaki ma ana kataratara ae e abwabwaki ae 20 te ririki (KV20) ibukin uarokoan te marurung ao te maeuraoi man karekean raan ni mooi aika a itiaki irouia te botannaomata, ai moaraa riki ibukin tobwaan kainanoia te botannaomata ake a maeka iaon Tarawa Teinainano ma Betio n te ran bwa a aonga ni kona n reke irouia auti ni maeka ni kabane te ran ae e rangi n tamaroa 24 te aoa ni katoa bong. Aio e na rang ibuobuoki ibukin karikirakean te maeuraoi ao te rau n taainako irouia mweenga nako. E taaketenaki atuun kaawan Kiribati n te karikirake aei ae Tarawa Teinainano ma Betio, kioina ngkai e bon rang korakora mwaitin te botannaomata iaona n te mwaiti ae e raka iaon 60,000 ao man namakinaki iai butin aoraki n aron te bekanako, ao ai aoraki riki ake a riki man te ran. E kamatoa te Botaki ibukin Mwakurian Karikirake ao Kateimatoaan Korakora bwa e a tia n iin te tender ao iaon kawaina n rinanoaki kataubo mairouia kambwana mai tinaniku ake ana waakina karaoan uoua (2) kanoan te karikirake n aron i) iaon kanimwan mitin ake ana onika taari nakon te ran (desalination plants) n aia tabo are a tia naba n tauraoi n aron te Mackenzie point i Bikenibeu ao i Temakin Betio, ii) iaon katean te solar power generation ibukin kainanoan te korakora man taai are e na ibuobuoki ma ana iti te PUB. Tiaki tii ngaia ma e tabe ni waaki barongaan bebwan kataubo (tender) ibukin karekean te kambwana mai tinaniku are e na waakina te mwakuri ae e bubura iaon onobwaian bwaibu n ran iaon Tarawa Teinainano ma Betio. E katautauaki bwa e na tia rinanoan aei n tokin Maati n te ririki aei. E katautaua te Botaki ibukin Mwakurian Karikirake ao Korakora bwa n rekeia kambwana mai tinaniku aikai ao ni waekoan naba tokin butin te aoraki ae te Covid-19 are e roota aron te mwamwananga nako Kiribati ao e a waaki naba te mwakuri n te tai ae e waekoa bwa e aonga ni kona n teke te taakete ibukin tabwaninin te mwakuri iaona inanon 2027. E teimatoa n anga bwanaana te Tautaeka ni kakaitau nakoia Tautaeka ao rabwata n ibuobuoki mai tinaniku ake a tauraoi ni mwanena te karikirake ae e rangi ni bubura aei ao man kakawaki ibukiia kaain Kiribati. ---------------------------- The Government through the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy has commenced the implementation phase of the South Tarawa Water Supply Project (STWSP). This is a biggest ever project to be carried out in the country with its huge funding of USD$63.87 million or AUD$84,327,561 donated from the Green Climate Fund (GCF), the Asian Development Bank (ADB), the World Bank (WB), and the Government of Kiribati together with the Global Environment Fund (GEF) which provides USD$4.59 million or AUD$6,059,259. The Government of Kiribati initiated this project to fulfill both its political manifesto and long-term vision known as KV20 to enhance the livelihood of the people by providing clean and quality water to the people of Kiribati, especially to address the problem of water scarcity in South Tarawa and Betio. The STWSP will increase access to reliable, safe and climate resilient drinking water supply on a 24 hours, 7 days per week basis. All households and non-domestic customers in South Tarawa, Betio and Buota will be connected to the new water supply network via a metered connection. The Capital South Tarawa is targeted under this project as it is highly urbanized with a population of over 60,000 and is highly affected by water-borne diseases such as diarrhea, dysentery to name a few. The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy confirms that the bids for the works of two components of the project are currently being evaluated. These two components include i) the installation of two desalination plants, one at the Mackenzie point in Bikenibeu and the other will be installed at Temakin, Betio, and ii) the installation of the Solar Photovoltaic (PV) generation facility to offset the power required for operation by PUB. Another large international tender will be advertised soon for the replacement of water supply networks on South Tarawa and Betio including operation, maintenance and capacity development of PUB with the World Bank’s recommendation form of contract. The Ministry expects that the implementation of the project’s main component will be carried out once the winning bidders are confirmed and impacts of covid-19 eased in order to accomplish its target to complete this project in 2027. The Government of Kiribati wishes to extend its deepest appreciation to its donor partners for their continues supports in financing this huge project which is very useful for the lives of the people of Kiribati. ### For more info, contact: Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakb41638c7e480966b00a347c744ba27e1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb41638c7e480966b00a347c744ba27e1 = 'tteabo' + '@'; addyb41638c7e480966b00a347c744ba27e1 = addyb41638c7e480966b00a347c744ba27e1 + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki'; var addy_textb41638c7e480966b00a347c744ba27e1 = 'tteabo' + '@' + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki';document.getElementById('cloakb41638c7e480966b00a347c744ba27e1').innerHTML += ''+addy_textb41638c7e480966b00a347c744ba27e1+'';

Kanimwakin mitiin n ran iaon atimwakoro ake a taaketenaki

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Taabati 17 n Eberi 2022)----Iaon kawaina ngkai ni bobonga raoi ana karikirake te Tautaeka iaon kanimwan mitiin n ran (desalination plant) ibukin tobwaan kainanoia te botannaomata iaon atimwakoro ake a teimatoa n rootaki man taian kaangaanga n irekereke ma te ran ni mooi iaon abaia. Aio bon teuana maibuakon ana karikirake ami Tautaeka ni kaineti ma kakoroan nanon ana motinnano n reitaki ma ana kataratara ae e abwabwaki (KV20) ibukin uarokoan te marurung ao te maeuraoi man karekean raan ni mooi aika a itiaki irouia te botannaomata ake a maeka n abamwakoro ake a bon rangi n rootaki ke n tarika ranin abaia. E mwanenaki te karikirake aei man te Disaster Project ke te karikirake ibukin kanganga ma kabuanibwai aika a karina are e tararuaaki man ana Aobiti te Beretitenti. Ma imwiin te kamatebwai are e karaoaki ni moan waakinan te karikirake aio n 2020, ao e kamatoaaki bwa abamwakoro aika a bon rangi ni kainanoa riki te ibuobuoki man te karikirake aei bon Kiebu iaon Makin, Abamwakoro iaon Nonouti, Tenaatorua, Aiwa ao Bangai iaon Tabiteuea Meang, Takuu iaon Tabiteuea Maiaki, ao ai Tabuarorae iaon Onotoa. N te riiboti ao e teretere bwa iaon kawaina ngkai ni bobonga autin mitiin aikai iaon abamwakoro aika Makin, Tabiteuea Meang, Tabiteuea Maiaki, Onotoa, ao Nonouti iaon kawaina ni waaki ngkai a bon tibwa nikiraki naba bwaina n te namwakaina aio. Tiaki tii ngaia ma Mitiin n ran ibukiia abamwakoro aikai a bon bane naba n tia n roko inanon bain aia Kauntira ao n taningaa tian autiia ibukin kanimwaia. Mwaitin te ran ae e kona ni karekeaki man te mitiin aei bon 12,000 te riita inanon 24 te aoa ke 500 te riita n teuana te aoa. Te mwaiti aei e rangi n tau ibukin kainanoia te botannaomata iaon atimwakoro ake a taaketenaki iaan te karikirake aei. Ae e waaki ngkai ana Aobiti te Beretitenti n reitaki ma te Botaki ibukin Mwakurian Karikirake ao Kateimatoaan Korakora (MISE) ni baarongaa aron kamwanangaakiia ana taan mwakuri ake a na tauraoi ni kanimwii mitiin aikai n angaraoin te moan kiba nakon abamwakoro aikai. Ibukin tararuaakin ao kabonganaakin raoi mitiin aikai ao e na tiaainaaki te booraraoi imarenan te Tautaeka ma Kauntira n abamwakoro aikai n te aro bwa a na atai raoi tibwangaia iaon kawakinan mitiin aikai ibukin maeuia aia botannaomata. A na kantaninga ami Tautaeka bwa a na kona ni maeu mitiin aikai ao man kabonganaaki ibukiia te botannaomata n abamwakoro aikai imwaain banen te ririki aio. ------------------------- A project on the installation of desalination plants on several islets to address urgent needs of quality drinking water will be completed very soon. This is one of the Government’s projects to fulfill both its political manifesto and long-term vision known as KV20 to enhance the livelihood of the people by providing clean and quality water to those people living on most affected islands with water salinity. The project is funded through the Disaster Resilience Fund from the Office of Te Beretitent. Following a survey that was conducted when this project was first initiated in 2020, it was confirmed that the islets to have their desalination plants installed include Kiebu on Makin, Abamwakoro on Nonouti, Tenaatorua, Aiwa and Bangai on Tabiteuea Meang, Takuu on Tabiteuea Maiaki, and Tabuarorae on Onotoa. According to a report on the progress of the project, construction works on the sheds for these desalination plants have already commenced on the islands of Makin, Tabiteuea Meang, Tabiteuea Maiaki, Onotoa and Nonouti will be started very soon as the materials have just been delivered earlier this month to this island. Furthermore, all desalination plants have also been delivered to these island councils and ready for installation after the construction works on their sheds complete. The capacity of each desalination plant is 12,000 Litres per 24 hours or 500 Litres per hour which is very enough for people on these Islets. The Office of Te Beretitenti together with the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy are now planning for the deployment of water engineers to these islands to install these plants when travel arrangements are made on the most available flights. To ensure the sustainability of this project, a Memorandum of Understanding will be signed between the Government and these island Councils so that those who will use this people will be given ownership and responsibility to use it properly for the livelihood of the people on these islets. The Government is expecting these desalination plants to be used on these islands before end of this year. ### For more info, contact: Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak74daf81b526dc98e005f48292da319f1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy74daf81b526dc98e005f48292da319f1 = 'tteabo' + '@'; addy74daf81b526dc98e005f48292da319f1 = addy74daf81b526dc98e005f48292da319f1 + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki'; var addy_text74daf81b526dc98e005f48292da319f1 = 'tteabo' + '@' + 'ob' + '.' + 'gov' + '.' + 'ki';document.getElementById('cloak74daf81b526dc98e005f48292da319f1').innerHTML += ''+addy_text74daf81b526dc98e005f48292da319f1+'';

Taromauri ibukin butimwaean te Itita ke te Bwakate

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Kauabong 5 n Eberi 2022) -----Ibukin nooran kakawakin te Wiiki ae e Tabu ao te Toa ae te Bwakate ke te Itita, ao e baaireia te Tautaeka bwa e na uki karaoan taromauri ke tutia ni moa man te Taabati ae 10 ni karokoa te Moanibong ae 18 n Eberi 2022.

Kanauan riki tain te kainiin ma kamataata aika kakawaki

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Kaonobong 19 ni Maati 2022) ----- Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata ao e a tia te Tautaeka ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin inanon uoua riki te wiiki ni moa man te Kanimabong 18 ni Maati 2022 ni karokoa te Kanimabong 1 n Eberi 2022.

Kiribati e boutoka ana babaire te UN

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Kanimabong 4 ni Maati 2022) ----- Kiribati e bon reitiia 141 aban te aonnaba ake a boonano iaon te kainibaire (resolution) ni kaineti ma te buaka are e riki ngkai imarenan Rutia ao Ukraine, ao ni kamatoaa te koaua iaon karinean ma aki uruakan inaomatan te aba teuana n ekaakinakoan tiana (border), ao kateimatoaan te rau n te aonnaba n aron are e kamatoaaki man Botakin Aban te Aonnaba (UN).

E kaanauaki riki te kainiin man 1 nakon 29 n Eberi ibukin maurin te botannaomata.

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa, Kanimabong 1 n Eberi 2022) ----- Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata ao e a tia te Tautaeka ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin n te maan ae aua (4) te wiiki ni moa man 1 nakon 29 n Eberi 2022.