Nang kateaki uoua riki taabo ni katantan ibukin buokan te mwamwananga

  • Category: Blog
  • Hits: 17472
Ratings
(0)

(Bairiki, Tarawa, Taabati 17 n Eberi 2022)---- E waaki ngkai te Tautaeka ni barongaa aron mwakurian te kateitei ibukin uoua taabo ni katantan aika a boou ake a na tauraoi ni kabonganaaki ibukiia bwatintia ake a na tauraoi n roko iaon Kiribati inanon taairake aikai iaon Tarawa ma Kiritimati.

E kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa e tabe ngkai ni waaki baarongaan te mwakuri iaon taabo ake e na waaki iai te kateitei n reitaki ma onobwai aika a bubura n aron are e na tauraoi ni waaki n te Otintaai Outeero i Bikenibeu ao n reitaki naba ma teuana are e na kateaki i Tabwakea iaon Kiritimati. E mwanenaki katean taian quarantine centres aikai man ana buoka te Asian Development Bank n reitaki ma te Tautaeka ibukin buokan ana waaki iaon te COVID-19.

N tian raoi taian baaronga ake a waaki n te tai aio ao e a waaki naba te mwakuri ni kateitei ibukin taabo ni katantan aika uoua aikai. E katautauaki bwa n tian taian kateitei aikai ao e na rawata riki te tabo ni katantan ibukin okiia kaain abara ao aomata ake a na buoka ana karikirake te Tautaeka ao ake a kan roko n neweaba iaon abara ao a bati riki.

E ngae n anne ao n te tai aei ao e waaki moa te Tautaeka ni baarongaa aron te kaokioki ibukiia kaain abara ake a bae mwanangaia n okira Kiribati ni kaineti ma butin te Aoraki ae te COVID-19 ao ni kabonganaaki moa taabo aika aia auti ni matuu ataein te EBS ao ai te Sports Complex ibukin te katantan.

------------------

The Government of Kiribati will soon construct two new quarantine centers that will be used for inbound travelers from abroad who will be arriving in Tarawa and Kiritimati.

The Ministry of Health and Medical Services affirms that construction plans are still in progress on the renovation, demolishing, and construction of a new building at the Otintaai Hotel together with the building of a new quarantine facility at Tabwakea village on Christmas Island. This project is funded by the Asian Development Bank.

After completion of the construction plans, implementation on the constructions would commence very soon on the two new quarantine buildings. It is expected that upon completion of the two new buildings, Government would be able to facilitate and manage more flights from abroad for international passengers, Technical Assistants, tourists and many more to come to our shores.

Meanwhile, the Government is currently arranging repatriation flights for all stranded nationals abroad using the EBS dormitories in Bikenibeu and the Sports Complex in Betio as temporary quarantine centers.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles