E raka aron aia nebonebo n reitaki Aaro ma Ekaretia nako n tain bukamaruan ana ka 44 n ririki Abara

  • Category: Blog
  • Hits: 2222
Ratings
(0)

(Bairiki, Tarawa, Kaabong, 10 n Turai 2023)------E raka aron aia Taromauri n reitaki Aaro ma Ekaretia nako n te bong aei ae te Moanibong 10 n Turai 2023 ibukin bukamaruan ana ka 44 n ririki Abara, n te ririki aei are e boo n mwaneaban te Katorika i Teaoraereke ae Santo Ioteba mwaneaba.

Aio are ai bon tibwa te moan tai are a bane ni katiteuanaaki iai Botaki n Aro ma Ekaretia nako iaon Kiribati ni kakaitau nakon te Atua ibukin kauringaan Bongin Abara n Turai te ririki aio, ao ibukin teimatoan ana tararua ao ana kakabwaia nakon abara n te maan ae 44 te ririki.

“E nangi n nakoraoi bwa ti a reitaki ni kabane ma kain Aaro ma Ekaretia nako iaoni Kiribati ibukin neboan te Atua ao kabwaian Kiribati”, ana taeka temanna man te Aro teuana are kaota ana iango ni kanoan te bong aio.

“Nakoraoin te reitaki n taromauri nakon te Atua n te bong aei, e bon kaea raoi taekan te boto ni iango ke te theme ibukin te Gospel Day n te ririki aei”, ana marooroo naba temanna are e titirakinaki ana noonoori n te bong aio.

“Tao iai iangoana naba n ririki aika a nako, ma e a koro raoi nanona n te ririki aio ni kaota aron te babaaronga raoi ao onimakinan te Atua” ana bwaebwaeti temanna naba are e kaina te bootaki n reitaki aei.

E bon anga bwanana ni kakaitau H.E Beretitenti Taneti Maamau nakoia kaain Aro ma Ekareria ni kabane ake a tia n uaia n inanoi ao n katiteuanaaki inanon te Taromauri n Reitaki aei, ao man bukamarua koron ana ka 44 n ririki n Inaomata Abara ae Kiribati.

Te boto n iango ibukin te Taromauri n Reitaki n te ririki aei e kaangai taekana: Maeuraoin te botanaomata man te babaronga raoi ae aanaki n onimakinan te Atua.

-----------------

All Churches and Faith-Based Organizations in Kiribati have joined together in a historic gathering, possibly unprecedented in the entire world, to devoutly worship God during this year’s Gospel Day.

This momentous event took place today, 10th July, 2023 at Santo Iotebwa Catholic’s mwaneaba in Teaoraereke, coinciding with the National Day celebrations.

His Excellency President Taneti Maamau conveyed his heartfelt gratitude and deep appreciation for the presence of all Churches and Faith-based organizations to unite in worship, putting aside their different ways of worship and to come together as one, participating in this sacred day of worship.

Their collective unity symbolizes a commemoration of the 44th National Day of Kiribati.

This year’s Gospel Day theme is, A prosperous nation through good governance and faith in God

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73056366; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles