Kakaitau te Tautaeka ni Kiribati n nooran ana ibuobuoki ana Kaibuke n Onaoraki Tiaina nakoia kaain Kiribati

  • Category: Blog
  • Hits: 2630
Ratings
(1)

(Bairiki, Tarawa, Moanibong, 17 n Turai 2023)------E a tia Kautun Kiribati H.E Beretitenti Taneti Maamau ni kanakoa bwanaana ni kakaitau nakon ana tiim n ibuobuoki ibukin te Kuakua te Tautaeka n Tiaina ake a roko n aia kaibuke n Onaoraki ae te Ake n Raoi ni karaoa te mwakuri ni kamaeu ao n ibuobuoki nakoia kaain Kiribati ake iai aorakiia.

E mwaneweia Beretitenti Taneti Maamau bwa e rangi ni materaoi rokon te kaibuke n onaoraki aei ngkai e korakora ana ibuobuoki ao e raka iaon teuana te ngaa ngkai mwaitiia ake a tia n reke buokaia man te ibuobuoki ae akea boona aei man te Kaonobong ae e nako ao ngkoananoa ae te Taabati.

“Te ibuobuoki aei are e bon rangi ni boutokaa naba kanoan ana KV20 te Tautaeka ni Kiribati bwa e na riki Abara aio bwa te aba ae a marurung kaaina ao Ti bon rangi ni kakaitau nakon te Tautaeka n Tiaina ibukin ana ibuobuoki aei,” e taku riki te Beretitenti.

Ibuakoia ake a tia ni buokaki man te ibuobuoki aei ao bon iai naba te ataei are e bungiaki iaon te kaibuke n onaoraki aei ao are e a katokaaki irouna ingoan aran te kaibuke n onaoraki aei ao n anganaki arana ae Aken Teraoi.

E na tiku inanon teuana te wiiki te kaibuke n onaoraki aei ao man teimatoa ni waakina ana ibuobuoki, tiaki tii iaon te kaibuke, ma a tia naba ngkai ni karoko n mwaneaba tabeua ike a karaoi naba aia mwakuri n ibuobuoki ao n tutuo nakoia te botannaomata ao ni bon nakon te onaoraki I Nawerewere.

Te waaki n ibuobuoki aei e bon kanikinaea aron tamaroan te reitaki imarenan te Tautaeka n Tiaina ao Kiribati ao ai uana naba kateimatoaan ana mwakuri n ibuobuoki te Tautaeka n Tiaina nakoia te botannaomata n te aonnaba aei bwa a na teimatoa ni marurung.

------------------------

Kiribati’s Head of State and President, His Excellency Taneti Maamau extends his deepest gratitude and heartfelt appreciation to the Humanitarian Team from the Government of the People's Republic of China. The team, aboard the Chinese Ark Peace Hospital, provided invaluable medical assistance to the people of Kiribati, emphasizing their commitment to Humanitarian aid.

President Taneti Maamau says over one thousand patients have received medical assistance from the Ark Peace Hospital since Saturday and Sunday.

“This assistance is aligned well with our Kiribati’s Vision for 20 years to make Kiribati a healthy country and the Government of Kiribati is much appreciated and very honored to receive this humanitarian assistance,” says President Maamau.

Among the beneficiaries of this medical assistance, there was a significant moment when a pregnant mother successfully gave birth to her newborn child at the Ark Peace Hospital. In a touching tribute to the vessel’s support, the child was named Aken Teraoi. This heartwarming event further exemplifies the positive impact and lasting connections created through the humanitarian efforts provided by the Ark Peace Hospital.

The ship will stay at Betio port within seven days by continuing its invaluable humanitarian assistance to the people of Kiribati. Additionally, it will extend its reach by visiting various mwaneaba in the Capital Tarawa and those at Nawerewere hospital as well. This outreach aims to provide similar assistance to those who were unable to visit the ship directly.

This humanitarian assistance is a gesture from the Government and the People’s Republic of China to maintain and express its friendship and strong commitment to the people of Kiribati and to the whole world in building, fostering and enhancing diplomatic relations and to maintain good health of the people.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles