A na Katairiki ni kaitiboo Beretitenti Taneti Maamau ma kaain te Ark Peace Hospital mai Tiaina

  • Category: Blog
  • Hits: 2801
Ratings
(1)

(Bairiki, Tarawa, Wednesday, 19 n Turai 2023)-------E karaoa ana botaki ni katairiki ni kaitiboo ao ni kakaitau te Tautaeka ma kaain ana kaibuke n onaoraki te Tautaeka n Tiaina n te State Guest House i Bairiki n te tairiki aei.

E roko i Kiribati ana kaibuke n onaoraki Tiaina ae te Ake n Raoi ke Ark Peace Hospital n te Kaonobong ae 15 bongin Turai 2023 ao ni beibeti n te matabaiawa i Betio ibukin karaoan ana mwakuri n ibuobuoki nakoia kaain Kiribati ake iai aorakiia inanon te maan ae teuana te wiiki.

A na Kaitairiki te Tautaeka ae e karaoia aei e bon kaota iai aron kinaakin aia mwakuri n ibuobuoki aika a rangi ni kakawaki ibukin kateimatoan marurungiia kaain Kiribati man aia ibuobuoki are a waakinna. Te ibuobuoki aei e bon rangi ni kaineti ma ana waaki te Tautaeka ni kakoroa nanon ana kataratara ae 20 te ririki bwa e na riki Kiribati bwa te aba ae a marurung raoi kaaina.

N ana marooro are e anga n tain te botaki ae e kakawaki aei ao e bon anga bwanaana ni kakaitau Beretitenti Taneti Maamau nakon ana tiim n ibuobuoki te Tautaeka n Tiaina aio are e a tia ngkai ni buokiia e raka iaon 2 te ngaa mwaitiia aoraki inanon aua te bong n nako. E katerea naba bwa te ibuobuoki aei bon kanikinaean te reitaki ae e rangi n tamaroa man teimatoa imarenan Kiribati ao Tiaina.

E bon anga naba ana kakatekeraoi Beretitenti Taneti Maamau nakoia kaain te tiim n ibuobuoki aei inanon reitakinakoan riki aia mwakuri n ibuobuoki ae akea boona iaon Kiribati ao inanon naba te tai are a karairaki iai n te Kaonobong aei.

-----------------------

The Government of Kiribati is hosting its State Dinner Reception this evening in honour of welcoming the medical team and crew of the Chinese Ark Peace Navy Hospital at the State Guest House.

The Ark Peace Hospital came to Kiribati on Saturday 15th of July 2023 on a tour mission to provide its one-week humanitarian assistance to the people of Kiribati.

The reception is held to demonstrate the Government's dedication to acknowledge and respect the tremendous contribution and invaluable humanitarian assistance of the Ark Peace Hospital to the people of Kiribati which really aligns well with the Government’s Kiribati Vision for 20 years to make Kiribati a healthy nation.

In his keynote address, H.E President Taneti Maamau extends his deepest gratitude and heartfelt appreciation to the crew and medical team of the Ark Peace Hospital for their tireless efforts to assist over 2 thousand patients for the last four days. This humanitarian assistance really demonstrates the very warm and enduring bilateral relation between Kiribati and China.

H.E President Taneti Maamau commended the Ark Peace Hospital team and wished them the best of luck while continuing their mission in Kiribati and upon their departure this coming Saturday.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles