Kabaerantan te Rongorongo — Sports Complex

  • Category: Blog
  • Hits: 2953
Ratings
(0)

Kabonganaan te Sport Complex bon te babaire ae karina ibukin bukamaruan ana ka 44 n Ririki Abara ao e boboto iaon kanoan te bong are kamatoaa te Met. Office ibukin te tairiki anne ae ngaia ae karika te raraoma n te karau ibukiia ana iruwa aika a kakannato Kiribati n aron te Beretitenti mai Nauru ma kaain ana tiim, Ana Tia Tei te Kaomwanuareta, onean mwinTe Beretitenti mai Tiaina, ana Ambaetita Amerika ao ana Aikamitina Buritan.

E rineaki te Sport Complex kioina ngkai e bon rangi ni mano raoi, e bubura ao e tamaroa man tau naba mwaitin te tabo n rairaki ibukiia iruwa aikai.

Ni moa man bwakantaain te Kauabong, 11 July, 2023, ao ea karaoaki kawaraia ni kabane te koraki ake a katei tent ao ni karaoaki te iraorao ni maroro ao ni butiiaki aia ibuobuoki iaon baarongaan kabonganaan te sports complex ao aikai ngkanne babaire ake a butimwaai:

i) NI moa man te aoa 2pm n te Katenibong ao a na in gate ibukin te rin nakon te

Complex.

ii) E na toki moa te kaboobwai ao ni manga uki n te aoa 9pm n te tairiki

iii) Ibukin te tabeaianga ni buan aia bwai ao a kariaiakaki aia aomata bwa a na kona n tiku ni bon tarai aia bwai nako imwain are e a manga uki te bobwai n te aoa 9pm.

E noraki kakawakin te reitaki n iraorao n te aro bwa a na noora kakawakin tararuaakiia ana iruwa Kiribati ao e na aki naba matebuaka karaoakin aia kaamwarake ke aia karikirake ngkai e na iai rootakin mwaitin te boobwai n te bong anne.

Kabonganaakin te Complex e aki bwanin bongina ngkai e bon tii kabonganaaki man te aoa 2pm ni karokoa ae e bwara n te tairiki.

A bon kaongoaki naba te botannaomata n te bong are imwain 12 July bwa e na kamwaawaaki moa nanon te Sport Complex ngkai e bon kainanoaki te rau ibukiia ana iruwa Kiribati ake a roko n reitaki naba ma kainanoan nanon te marae ibukin nneia kaa n tei inanon tain waakin te bukamaru anne.

Te babaire ibukin kabonganaakin te Sport Complex e bon karaoaki rinanon ana baaronga te Komete ibukin baarongaan te State Banquet ao e ngae ngke e a bon taubobonga nanon te State Guest House, ma e a karaoaki te bitaki n te tai ae e waekoa man teimatoan bwakan te karau ao te ang are a ireiti inanon te wiiki ni Kainaomata.

A na bon rangi ni mweengabuaka ara iruwa ngke arona bwa e booaki n te State Guests House ao ni kakarau kioina ngkai e na korakora te bururu ao te neinei n taabo tabeua ao man riki bwa taekan abara ngkana a okirii abaia.

Korakoran te ang ma te karau e bon nooraki ni moanibongin wiikin te Kainaomata n tain te Gospel Day, ike a ukakinako man tabekakirake taian tents mani bouaia are e aki tangiraki bwa e na reke.

Ngaira kaain Kiribati, kateira ae e moanibwai bon te kakairuwa ao te tangira n taainako. A rangi ni kakawaki ao ni moanibwai ara iruwa iroura n taainako, ao inanon ara utu aika a kakaokoro ao ti bae n tangiria bwa ti na anga ara tabo ae e mano raoi ao n rau ibukiia ara iruwa, bwa a na tiku moa iai ni karokoa te tai are a manga kiitaniira iai.

lai te mwakuri ni kakae ae karaoaki ibukin karaoan te mwakuri ni kaongoraa ae ritinanikun te babaire ma te babaronga ao ngaia ae karika te rawawata ma te un irouia taan karikirake. Te kaongora aei are e karaoaki imwin te nukanibong n tairikin te Kauabong 11 n Tuurai 2023, ao e a bon ritinanikun ana babaire te komete ao te baaronga are ea tia ni karaoaki nakoia taan karikirake inanon ana compound te Sport Complex.

E kakawaki bwa e na mataata te botannaomata, bwa n tain te bukamaru n 12 n Tuurai 2023 ao bon akea auti/tents aika uruakaki, ao akea naba aomata aika a kaotinakoaki n aron are e a tia n toka bwa rongorongo aika a kamwengabuakaia te botannaomata.

E ngae n anne ao e karautaeka ami Tautaeka ao ni kawenea te bwana ni kabwarabure ao ni bubuti nakoia ake a teimatoa n aki rau nanoia n te babaire aei, bwa a bia noora kakawakin moanibwaian katein Abara ni kakairua nakoia ara iruwa aika a kakannato ake a roko n taoni tabon inaaira inanon rungaan ana ka 44 n lnaomata Abara ae Kiribati.

Related Articles