Katoka Metara 2023

  • Category: News
  • Hits: 5029
Ratings
(1)

KATANOATA IBUKIN TE KATOKA METERA 2023

Nakon Mataniwiin Aaro, Botakin n Aine, Ana Tabo ni Makuri Te Tautaeka, Kiraka n Abamwakoro, Botaki ake aki mena iaan Te Tautaeka, KCCI ao Bitineti ma Kambwana ao ai te bontanaomata ni kabane.

E kukurei ni katanoata ikai ana Aobiti Te Beretitenti bwa ea manga kauka butimaean booma ibukin Te Katoka Metera n te ririki aio 2023, man 29 n Meei ao n toki n 23 n Tuun 2023 ibukin manga rinanoaia iroun te Komitin.

E kakawaki karinakin am booma ibukin te aomata ae ko ataia bwa iai ana mwakuri ae a tia n karaoia ae kakawaki ibukin abara ae Kiribati bwa e na katokaki ana metera nte Turai aio. Te aomata aio e na riki bwa te banna ni katoto nakoia ara ataei ma ara roronrikirake ibukin kairan maeuia nakon ae raoiroi nakon taai aika ana roko.   

Booma ni bubuti a kona n bane n reke naba irouia Kauntira iaon aba, Ana Aobiti te Linnex ibukin Kiritimati ke ana Aobiti te Beretitenti n taina are e uki iai n 29 n Meei.

Ibukin rongorongona ae bwanin ao kam kona n reitaki ma ana Aobiti te Beretitenti iaon namba n tareboon aika 75021183 ke 75021141. Ke nora ana facebook page are e na toka iai kabarabarana.

Kam kona ni karekei ami booma ibukin rineaia ami aomata ao ai kainibaire ake a riai ni iraki nanoia man taian links akana a oti inano.

Criteria for Honours and Awards Medal    |    Kainibaire ibukin te Katoka Metera 

Honors & Awards Nomination Form        |    Boomwa ibukin Te Katoka Metera      

 

.Kam rabwa.

Mairoun,

Tia Koroboki n te Kaebineti ao Te Tia Babaire ibukin te Komitin ni katoka Metera