E nang raka boon te tine nte takataka nakon $4 nte kg n 2022

  • Category: Blog
  • Hits: 5854
Ratings
(1)

E a tia te Tautaeka ni Kiribati ni manga kakoroa nanon teuana ana babaire ae e rangi ni bubura iaon kataboroan karakaan boon te takataka man $2 nakon $4 n te kilo are e na moa bwainakina man te ririki ae e boou 2022.

N te kataumwane are e a tia ni kabwaataki n te Mwaneaba ni Maungatabu n te wiiki ae e nako ao e a tia ni kariaiakaki kabonganaan te mwaiti ni kataumwane ae $40 te mirion ibukin karakaan boon te takataka nakon $4 n te kilo ni moa man Tianuare 2022.

Ni moan rokon Beretitenti Taneti Maamau n ana moan teem ni Maati 2016 nakon 2019, ao ana Tautaeka e karaka boon te takataka man $1 nakon $2 n te kilo. E boboto te kantaninga iaon karakin boon te takataka aio, ba e na katamaroa riki aron reken aia karekemane ae teimatoa kain aonnaba are e na ibuobuoki ibukin karikirakean te maeuraoi nakoia kaain Kiribati ake a maeka iaon abamwakoro. Te kantaninga ae ababaki man te waaki aio ba ana kona angiia kain Kiribati n rinanako inanon te waaki ni kareke mane ao ni karikirake.

N ana kauoua n teem imwin rineana nakon te nakoa n Beretitenti, ao imwin kamatebaiakin te waaki aio, ao e a tia Te Beretitenti Taneti Maamau ni manga katoboroa boon te takataka man $2 nakon te $4 n te kilo. Te babaire ae moan te kakawaki aio e karaoaki imwin tarakin ana waaki te Tautaeka n tobwaa ao n kona n kateimatoa aan raoi te kantaninga aio bwa e na rawata tamaroana man ni ibuobuoki ao ni kabebetea aron aia waaki taian community n abamakoro nako.

Ni ikotaki ma bwakamwane aika a teimatoa n reereke ibukin aia Mwane Kaara, te Mwane ibukia ake Aki Mwakuri, te Mwane ibukia ake iai toaraan rabwataia, ao te Tautaeka e teimatoa n waaki ni kakioa te kantaninga are e na riai n tibwatibwaaki te kabwaia nakoia kain Kiribati ni kabane bwa e aonga n akea ae e na tiku imwintaa. Te waaki aio ea tia n karikirakea riki te maeuraoi nakoia kain Kiribati ake aitara ma kanganga n aron are e a tia n baireia te Tautaeka rinanon ana kanoa ni mii te Tautaeka ibukin 20 te ririki bwa e na riki Kiribati bwa te aba ae e marurung, e kaubwai ao e rau.

Related Articles