E nang waaki te Tautaeka ni kabonganaa te Kateniua n rietaata ni kauring (Alert Level 3) ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022.

  • Category: Blog
  • Hits: 3177
Ratings
(0)

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 20 Tianuare 2022)-----E nang waaki te Tautaeka ni kamatoa kabonganaan te Kateniua n rietata ni katauraoi ke Alert Level 3 ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022 ni karokoa te Kabong 27 n Tianuare 2022.

Ni kaeineti ma ana rongorongo te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki, n irekereke ma mwiin te tutuo (contact tracing), ao e kamatoaki bwa uoman riki aika a manga kuneaki n reke irouia manin te COVID-19. Iai riki temanna are akea irouna manin te COVID-19 ma iai kanamakinana kioina ngkai iai irouna kanikina n aron te bekobeko, te tanoi ao te mumuta, te bwaka buua ao te nimarakiraki. Ena teimatoa taratarakina ibukin manga tuoana.

E a tia ni waaki te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n karaoa ana kakae iaoia naaka tibwa manga kuneaki aikai, n ikotaki ma aomata ake a tia ni kaitibo ma ngaiia, ao ni kawakiniia ibukin katabwaninan aia tutuo, ao kauarerekean butinakon te Aoraki.

E a tia naba te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n tuoia ana utu te tia mwakuri are moan reke irouna manin te COVID-19, ao ni kamatoa bwa a bon teimatoa naba n akea irouia te COVID-19.

E kaumakaki te botanaomata iran nanon taian kainibaire ake a tia ni katanoataaki, n aron te tauraroa ao katokan te bobotaki, akean te tau bai, bwainakin te rabuna n ubu ngkana ko kitana mwengam ao ngkana ko toka iaon te bus, kateimatoan te tebo bai ma te toobu, rabunan wiim ngkana ko bekobeko ao a mwaiti riki.

Ngkai ti teimatoa ni mena inanon te kauoua n rietata n katauraoi (Alert Level 2) ibukin Tarawa Teinainano ma Betio, ao e kakawaki bwa ena reke ana tai te botanaomata ni katauraoi imwain ae e nang manga keerake nakon te kateniua n rietata ni katauraoi (Alert Level 3), are ena moanaki man te Moanibong 24 Tianuare ao n toki n te Kaabong 27 Tianuare 2022.

Aikai ngkanne kanoan Alert Level 3,

- Kainan te nakonako inanon 24 te aoa

- Ana tabo ni mwakuri ma ana kambwana te Tautaeka ana bane n in ao ni waaki ni mwakuri man mwengaia, ma bon tii taabo ake a kainanoaki bwa ana riai n uki ana tiku n aroia.

- Bitineti ao titoa ake a kabonakoi amwarake ao bwainaoraki ana teimatoa n uki ibukin te botanaomata.

- Aomata nikabane ana riai n tiku iaan mwengaia ao n aki nakonako – ana bon tii kona n nakonako ibukin karekean kainano aika riai n aron kabooan te amwarake ao te nako n te onnaoraki.

- E kantaningaaki te botanaomata bwa ana bon tii karekei kainanoia man titoa ke kiriniki ake a uakaan ma ngaiia.

- E na aki buti bao ni mamananga (bus).

- Taabo ni mooi nangkona, mooi manging ao taabo n takakaro ana bane n in.

- Bobotaki nikabane a bane ni katokaki.

Buota e na bon teimatoa n tiku n arona n iin ibukin karaoan tutuo ni karokoa te tai are e na manga bon katanoataaki.

Ai bon te bubuti nakoimi ara botannaomata te ongotaeka nakon irakin nanon kaetieti aika e na teimatoa ami Tautaeka ni katanoatai.

E na manga bon iai riki katanoata aika a na manga kanakoaki ibukin te katauraoi imwaain te Moanibong ae 24 n Tianuare 2022.

--------------------------------

The Government of Kiribati will instigate Alert Level 3 for the whole of South Tarawa and Betio effective from Monday 24th January 2022 to Thursday 27th January 2022.

According to the updates from the Ministry of Health and Medical Services on the contact tracing and the testing of primary contacts, there are two new confirmed positive cases outside the quarantine including one probable case. This means that in total, a total of 3 confirmed positive cases outside the quarantine. The other probable case was tested negative but have the symptoms such as cough, nausea/vomiting, sore throat, and myalgia, and will continue to be monitored.

The Ministry of Health and Medical Services has identified and traced the contacts of these two additional positive cases including the other probable case, for testing and quarantine to contain further transmission.

The Ministry of Health and Medical Services has also conducted another testing on the family of the first positive case and confirmed that they continued to be negative.

Government urged the public to adhere to and comply with the health directions issued by the Ministry of Health and Medical Services such as social distancing and ban of all gatherings, no hand shaking, mandatory of wearing face mask in public including on public transports, regular hand wash with soap, covering mouth when coughing etc.

While South Tarawa and Betio is on Alert Level 2 at the moment, it is important for the public to make preparations before instigation of Alert Level 3 on Monday 24th January 2022. In Alert Level 3, the following conditions will apply for South Tarawa and Betio only,

- Lock-down with 24 hours curfew.

- All Government Offices and SOEs will be closed and work remotely from home, except for essential and emergency services.

- The private sector will remain open to deliver essential services to the public.

- People MUST stay at home – may only leave their homes for essential work or to access emergency services or for essential food or other shopping.

- Access to these emergency services and essential services will be zoned to limit the movement of people.

- No public transportation.

- All kava bars, liquor bars, and night clubs will be closed.

- All kinds of social gatherings are banned.

Buota village in North Tarawa will continue to be under lockdown until further notice.

Further updates will be provided before the commencement of Alert Level 3 on Monday 24th January 2022.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73003095; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles