Taromauri ibukin butimwaean te Itita ke te Bwakate

  • Category: Blog
  • Hits: 16651
Ratings
(0)

(Bairiki, Tarawa, Kauabong 5 n Eberi 2022) -----Ibukin nooran kakawakin te Wiiki ae e Tabu ao te Toa ae te Bwakate ke te Itita, ao e baaireia te Tautaeka bwa e na uki karaoan taromauri ke tutia ni moa man te Taabati ae 10 ni karokoa te Moanibong ae 18 n Eberi 2022.

Bon tii te botaki n taromauri ke te tutia ae e kariaiakaki ma a riai ni karaoaki rinanon ana kainibaaire Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki are kabonganaan te rabuna n ubu n tain te taromauri ke te tutia n raonaki ma bwaai n tebobai ke hand sanitizers ao ni karaoaki n te tabo ae e uki ao n aki bono.

Te kabane ke bukamaru ake a tataneiai ni kaakaraoaki imwiin te taromauri ke te tutia n aron kanoan te mwaneaba n aekaia nako ao tabeua riki, a bon katokaki moa n te tai aio.

Te bubuti nakoia taan kairiiri n Botaki n Aaro ao Ekaretia nako bwa a na ibuobuoki ni kakoroi nanon kainibaaire aikai bwa a na iraki raoi nanoia inanon waakin te taromauri ke te tutia.

----------------------

Government has decided to allow church services for worship only. This will effective this Sunday, 10th and ends on Monday 18th of April 2022 in honor of this upcoming holy week and Easter Eve. Church services must be conducted in line with the MHMS SOPs to be held in open venues with good ventilation, mandatory wearing of face masks and use of hand sanitizers.

Other Church gatherings that are normally held after the service, are not allowed.

The Government appeals to all Church leaders to ensure that all SOPs are strictly observed during the service.

Press Release

Related Articles