Te Anga Meetera 2021

  • Category: Blog
  • Hits: 1954
Ratings
(2)

A butimaeaki ngkai booma ni bubuti ibukin te anga meetera ibukin rinanoaia nte komete are tabeakina te katoka meetera nte ririki aei 2021. E a uki butimaean ami booma man te Kanimabong, 11 n Tuun 2021 ao n toki nte Kanimabong 18 n Tuun 2021 imwain tokin te aoa ni makuri.

Kabwarabwaran booma ni bubuti ao bwai riki aika kainanoaki:

  1. Kanoan te booma ibukin rongorongon te tia rineaki e na bon ti kona n kanoaki man ana tabo n makuri, ana kaawa, ana aro ke ana abamakoro.
  2. Ngkana iai riki rongorongon te tia rineaki ao kam kona n kairia ma te booma aio
  3. Ni kabane booma ana bon riai n kakoauaki man ana tabo are e rineaki mai iai. Te titamba (Official Stamp), ke aia tiaina (signature) taan taua te nakoa n te Aobiti (Officer’s Bearers) ni kakoaua bwa te booma ni bubuti aio e roko man rabata ke botaki ni makuri ke Aro.
  4. Rinanoakin booma ni bubuti ana riai ba ana rinanon te kainibaire are e nim ma te booma aio.  
  5. E na riai n iai beeba n kakoaua ae ena kaotia bwa te booma aio e a tia n rinanon te komete ae e kateaki ibukin rinanoan te kaniuanga ke te metera.  
  1. Kam kona ni karuoa (download) am katoto nte booma ao te kainibaire man links aika inano:

Related Articles