Kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein meetera ake e angaanga te Tautaeka

  • Category: Blog
Kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein meetera ake e angaanga te Tautaeka (Bairiki, Tarawa, Moanibong 28 n Beberuare 2022) ----- E a tia ana Aobiti Te Beretitenti ni kamatoa bwa e nang waaki nakon te namwakaina ae e na roko ana kauaaba iaon bitakin ke karioan aran ao tein ana meetera Kiribati ake a tataneiai n angaanganaki te koraki ake a rineaki ibukin rianakon aron aia kekeiaki ma aia mwakuri ibukin te botannaomata ao abara ae Kiribati inanon tain bukamaruan Bongin Abara n 12 n Turai ni katoa ririki.

ANA KAONGORA NI KAMATAATA RIKI TE TAUTAEKA IAON TE COVID-19.

  • Category: Blog
Nakoimi kaain Kiribati ni kabane mai Makin nako Arorae n ikotaki ma Banaba, Kiritimati, te aono n Raina ma Rawaki, ao ai n taabo nako ike kam mena iai. N arana ae moan te Tabu ao Kam na bane n Mauri! Au kaongora n te tai aio bon reitan ana kaongora ami Tautaeka are e a bon tia ni katanoataaki iaon babaire ibukin te kainiin are e waaki ngkai ao n reitaki ma rongorongo riki aika a boou ni kaineti ma butin te aoraki ae te COVID-19 ao rongorongo riki tabeua aika a kakawaki ibukin maurin te botannaomata.

Ana kaongora ni kamataata H.E Beretitenti Taneti Maamau iaon te COVID-19 n rekereke ma Alert Level 3

  • Category: Blog
KAMAURI: Nakoimi kaain Kiribati ni kabane mai Makin nako Arorae n ikotaki ma Banaba, Kiritimati, te aono n Raina ma Rawaki, ao ai n taabo nako ike kam mena iai. N arana ae moan te Tabu ao Kam na bane n Mauri! Au kaongora n te tai aio bon reitan ana kaongora ami Tautaeka are e a bon tia ni katanoataaki iaon babaire ibukin te kainiin are e nang moantaaiaki riki ibukin maurin te botannaomata.

E nang waaki te Tautaeka ni kabonganaa te Kateniua n rietaata ni kauring (Alert Level 3) ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022.

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa Kaabong, 20 Tianuare 2022)-----E nang waaki te Tautaeka ni kamatoa kabonganaan te Kateniua n rietata ni katauraoi ke Alert Level 3 ibukin Tarawa Teinainano ma Betio ni moa man te Moanibong 24 n Tianuare 2022 ni karokoa te Kabong 27 n Tianuare 2022.

Kiribati Launches its 2020-2023 Kiribati Development Plan

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa Tuesday, 1st December 2021) -----The Government of Kiribati launched its 2020-2023 Kiribati Development Plan (KDP) at the House of Parliament in Ambo on Thursday evening 2nd of December 2021. This 2020-2023 KDP is a guide that will keep Kiribati on its course as we pursue our long-term goal of achieving the Kiribati 20 Year vision (KV20) of a wealthy, healthy and peaceful nation with people at the centre of it all.

E nang raka boon te tine nte takataka nakon $4 nte kg n 2022

  • Category: Blog
E a tia te Tautaeka ni Kiribati ni manga kakoroa nanon teuana ana babaire ae e rangi ni bubura iaon kataboroan karakaan boon te takataka man $2 nakon $4 n te kilo are e na moa bwainakina man te ririki ae e boou 2022.

Covid-19 Update

  • Category: Blog
(Bairiki, Tarawa Wednesday, 19th January 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa ana utu te tia mwakuri are e kuneaki bwa iai irouna manin te COVID-19, a bon bane n negative ke n akea manin te Aoraki aei irouia. Ni kaineti ma te kainibaaire (SOP) ibukin totokoan butin te aoraki aei ao te tia makuri aio ma ana utu a bon quarantine man kawakinaki ao e na manga bon karaoaki riki te tutuo nakoia.